بازاریابی

جهانی شدن – فن آوری اطلالاعات
مدیریت بازاریابی (محیط بیرونی و محیط سازمانی)
[download id=”163″ format=”1″].