تصویر نمونه

هنگامیکه با پروژه‌ای روبرو می‌شوید که آن را فراتر از تخصص خود می‌بینید، دو راه پیش‌رو دارید. می‌توانید تسلیم ترس از شکست شوید و کناره‌گیری کنید و یا آن را به عنوان فرصتی برای به چالش کشیدن خود و دست‌یابی به مهارت‌های جدید کسب نمایید و در