تصویر نمونه

در ابتدا شاید بهترین مثالی که بتوان زد که بتوان اکثر مزایا و معایب یک کار گروهی یا تیمی را بیان کرد، بتوان از قطره های آب و گروه آنها (رودخانه) سخن گفت. قطره های به تنهایی آزادند هرجا می خواهند بروند. اما هیچکدام به تنهایی قادر نیستند که سنگ های مووجود در سر راه خود را از جای خود تکان دهند.